ពត៌មានលំអិតអំពីការងារ

កន្លែងធ្វើការ

Construction Site

Bulacan

រយៈពេលការងារ

រយៈ​ពេល​វែង​បន្ទាប់​ពី​សាក​ល្បង

ទំហំការងារ

​ការងារពេញម៉ោង

ម៉ោងធ្វើការ

ម៉ោងធ្វើការធម្មតា

ម៉ោងការងារលំអិត

ធ្វើការថែមម៉ោង: ពេល​ខ្លះ

អត្ថប្រយោជន៍

SSS

Pag-ibig

PhilHealth

តំរូវការ

បច្ចុប្បន្នត្រូវតែនៅក្នុង ហ្វីលីពីន

បទពិសោធន៍៖ យ៉ាងហោចណាស់ 2 ឆ្នាំ

កំរិតការអប់រំយ៉ាងតិច៖ វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវះ

ឯកសារដែលត្រូវការ

CV (សូមយកមកពេលទៅសំភាសន៍)

ឯកសារអត្តសញ្ញាណ (សូមយកមកពេលទៅសំភាសន៍)

សំបុត្រកំណើត (សូមយកមកពេលទៅសំភាសន៍)

NBI Clearance (សូមយកមកពេលទៅសំភាសន៍)

TESDA: Electrical Installation and Maintenance NC II (សូមយកមកពេលទៅសំភាសន៍)

ប្រភេទសម្ភាសន៍

អ្នកដើរចូលសម្ភាសន៍

ពត៌មានលំអិតអំពីក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះ

High FirstBuild Construction Inc.

ប្រភេទក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន

វិស័យ

សំណង់

អាសយ័ដ្ឋាន

Brgy. Matungao, Camella Bulakan Subdivision, Bulakan Bulacanការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ ពត៍មានខាងលើនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយនិយោជក។ YYY មិនអាចធានាភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទេ