ពត៌មានលំអិតអំពីការងារ

កន្លែងធ្វើការ

Construction Site

ខេត្ត​សេប៊ូ

រយៈពេលការងារ

រយៈ​ពេល​វែង​បន្ទាប់​ពី​សាក​ល្បង

ទំហំការងារ

​ការងារពេញម៉ោង

ម៉ោងធ្វើការ

ម៉ោងធ្វើការធម្មតា

ម៉ោងការងារលំអិត

ធ្វើការថែមម៉ោង: ពេល​ខ្លះ

អត្ថប្រយោជន៍

SSS

Pag-ibig

PhilHealth

តំរូវការ

បច្ចុប្បន្នត្រូវតែនៅក្នុង ហ្វីលីពីន

បទពិសោធន៍៖ យ៉ាងហោចណាស់ 1 ឆ្នាំ

កំរិតការអប់រំយ៉ាងតិច៖ រៀនចប់វិទ្យាល័យ

ឯកសារដែលត្រូវការ

CV (សូមយកមកពេលទៅសំភាសន៍)

ឯកសារអត្តសញ្ញាណ (សូមយកមកពេលទៅសំភាសន៍)

ប្រភេទសម្ភាសន៍

អ្នកដើរចូលសម្ភាសន៍

ពត៌មានលំអិតអំពីក្រុមហ៊ុន

ឈ្មោះ

Frey-Fil Corporation

ប្រភេទក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន

វិស័យ

សំណង់

អាសយ័ដ្ឋាន

Ouano Ave, North Reclamation Area, Brgy. Subangdaku Mandaue City ខេត្ត​សេប៊ូការមិនទទួលខុសត្រូវ៖ ពត៍មានខាងលើនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយនិយោជក។ YYY មិនអាចធានាភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទេ